Deşarj İzin Belgesi (DİB)

Image

Atıksu Deşarjı

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre;

Atıksu; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suları ifade etmektedir.

Deşarj: Arıtılmış olsun olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltılmasını ifade etmektedir.

Deşarj İzni; Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği gereğince, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburi olan izin belgesidir. Atıksu deşarjı için Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gerekmektedir.

Alıcı su ortamına her türlü atıksu deşarjı izni için; mahalli çevre kurulunun uygun görüşü doğrultusunda mahallin en büyük mülki amirliği (……. Valiliği İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yetkilidir. Atıksu deşarjı için İdare tarafından verilen izin beş yıl süre ile geçerlidir.

Atıksu Bağlantı İzin Belgesi / Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi; evsel atıksuların yazılı bir belge karşılığında; endüstriyel ve karışık atıksuların ise düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koşulları sağlaması halinde, atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilen izindir.

Bir şehir ve/veya sanayi bölgesinde bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksularını atıksu altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atıksu altyapı tesisleri yönetimince verilecek olan atıksu bağlantı iznine tabidir.

Bağlantı kalite kontrol izni; atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine göre kriterler sağlanacak şekilde, endüstriyel atıksuların kanalizasyon sistemine bağlantı şartlarını belirleyen izin belgesi ile verilir.

DİB: İSKİ kanalizasyona deşarj dahilinde müesseselerden istediği, yoksa arıtma tesislerini projelendirilip devreye alınması, varsa arıtma tesisinin uygunluğundan sonra yine İSKİ tarafından verilen DEŞARJ İZİN BELGESİ’ dir.

Deşarj izin belgesi (DİB) alımı için başvuru yapılmadan önce arıtma tesisinin tamamlanmış ve İSKİ’ nin Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’ ne uygun standartlarda düzenli ve verimli bir şekilde çalıştırılıyor olması önemlidir. Başvurunun ardından İSKİ tarafında periyodik olarak numune alınarak arıtılmış suyun İSKİ’ nin Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin ilgili deşarj tablolarına uygun olup olmadığı denetler ve uygun olduğundan emin olduğu takdirde deşarj izin belgesi (DİB) firmaya verilir.

Deşarj İzin Belgesi (DİB) Başvuru formu doldurulur. Aşağıda belirtilen evraklar eklenerek başvuru yapılır ve ruhsat süreci başlamış olur.

 • Tapu Senedi Fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratı fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Kanal Katılım Bedelinin Ödendiğine Dair Yazı
 • Temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri
 • Ön arıtma tesisi varsa arıtma tesisi projesi(arıtma tesisi varsa)
 • Atıksu arıtma bedeli borcunun olmadığını veya taksitlendirildiğini gösterir belge,(arıtma tesisi varsa)
 • Mesul Mühendis Diploması Fotokopisi(arıtma tesisi varsa)
 • Arıtmadan kaynaklanacak olan Arıtma çamurunun lisanslı firmaya verilmesi gerekmektedir. (arıtma tesisi varsa)
 • Kanal katılım payı, işletmenin faaliyet gösterdiği binanın kapalı alanının büyüklüğüne göre tespit edilen kanala katılma bedelidir. Bu bedelin normal şartlarda bina ilk yapıldığı zaman ödenmiş olması gerekmektedir. Fakat eski dönemlerde çok dikkat edilmediği için çoğu binanın kanala katılma bedeli ödenmemiştir.

Kaplan Çevre Danışmanlık

Hizmetlerimiz

 • GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Danışmanlığı

  GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Danışmanlığı

  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP) 2872 Sayılı Çevre Kanunun Ek 1 listesinde yer alan; ürünler ile ambalajlardan 01.01.2020 tarihi itibariyle geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir. ...

 • Çevre Eğitimi

  Çevre Eğitimi

  Çevre Eğitimi Çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesinin sağla...

 • Çevre İzin Ve Lisansı

  Çevre İzin Ve Lisansı

  10 Eylül 2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmek için Çev...

KAPLAN ÇEVRE DANIŞMANLIK
Teklif Almak İçin Hemen Ara