Çevre İzin Ve Lisansı

Image

10 Eylül 2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmek için Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almak zorundadır. İşletmelere verilen Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.

Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılmaktadır.

Çevre İzni

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; Hava Emisyonu, Çevresel Gürültü, Atıksu Deşarjı ve Derin Deniz Deşarjı konularından en az birini içeren izin.

Çevre Lisansı

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-3C’de yer alan lisans konuları (Geri Kazanım, Bertaraf, Ara Depolama, İşleme ve Arındırma) ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre İzin ve Lisansı Belgesine başvuran işletmeler, Mevzuat Gereği Sağlanması Gereken Fiziksel Şartları sağlamak zorundadırlar.

ÇEVRE İZİN veya ÇEVRE İZİN ve LİSANS ALMA SÜRECİ

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince Çevre İzin Belgesi alınması iki aşamalı gerçekleştirilmektedir. Tüm başvurular Entegre Çevre Bilgi Sistemi Çevre İzin ve Lisans Uygulaması (e-izin) üzerinden yapılmaktadır.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.

Birinci aşama; Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusudur.

İkinci aşama; Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı başvurusudur.

Geçici Faaliyet Belgesi Alınması (GFB)

Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı almak isteyen işletmeler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde belirtilen Ortak Belgeler ve İzin / Lisans konusuna göre değişen Özel Belgeler ile çevrimiçi (online) olarak yapılır. Söz konusu belgeler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-3B’ de belirtilmiştir.

İşletmelere, Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvuruları için verecekleri ortak ve özel belgelere istinaden yetkili merci tarafından yapılacak 30 (otuz) takvim günü inceleme süreci sonrasında, herhangi bir eksikliğin olmaması durumunda 1 (bir) yıl geçerliliği olan Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) verilmektedir.

Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması durumunda, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin 60 (altmış) takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından 20 (yirmi) takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusu reddedilir.

Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı Alınması

Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans başvurusu, İzin / Lisans konularına göre değişiklik gösteren faaliyete ilişkin Özel Belgeler (Emisyon Ölçüm Raporu, Akustik Rapor, Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi, Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi, Teknik Uygunluk Raporu, Deneme Yakma Sonuç Raporu, İzleme Raporu vb.) çevrimiçi (online) olarak yapılır. Söz konusu belgeler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-3C’ de belirtilmiştir.

İşletmelerin, Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alım tarihi itibariyle en geç 180 (yüz seksen) takvim günü içerisinde EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporu/raporları (örneğin; başvuru konusu emisyon ise emisyon ölçüm raporu gibi) ile birlikte Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansının e-başvuru sürecini tamamlamak üzere sunar. Başvuru yetkili merci tarafından 60 (altmış) takvim günü içerisinde incelenir. Dosyada herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması durumunda 5 (beş) yıl geçerli Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilir.

Aksi durumda belirtilen eksikliklerin tamamlanması için 90 (doksan) takvim günü daha süre verilir. Bu süreç içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması veya eksikliklerin belirtildiği şekilde tamamlanmaması halinde Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) iptal edilir. Bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans konusu için belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır. Başlatılan süreç sonunda Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) veya Çevre İzni/Çevre İzin ve Lisans belgesini alamayan işletmeler 60 (altmış) takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusu yapamaz. Bahsedilen 60 (altmış) takvim gün sonunda gerçekleştirilecek Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) veya Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak belirlenen bedellerin iki katı uygulanır. Bu başvuru süreci sonunda da Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) veya Çevre İzni/Çevre İzin ve Lisans belgesini alamayan işletmeler 90 (doksan) takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusu yapamaz.

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) veya Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.

Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur.

Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesinin Geçerliliği ve Yenilenmesi

İşletmelere verilen Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı, beş (5) yıl süre ile geçerlidir. İşletmede Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş (5) yıllık süre dolmadan en az 180 (yüz seksen) takvim günü önce başvuru yapmak ve beş (5) yıllık süre dolmadan yeniden Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans alma süreci aşağıdaki belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesini müteakip 30 takvim günü içerisinde yeniden başlatılır.

  • İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,
  • İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,
  • İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,
  • İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması veya artış miktarının bu Yönetmeliğin Ek-1 Listesi kapsamında yer alması.

Faaliyetin Sona Ermesinin Bildirilmesi

Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almış işletmeler herhangi bir nedenle faaliyetini sonlandırması durumunda 3 ay içerisinde yetkili merciye bildirmekle yükümlüdür.

Kaplan Çevre Danışmanlık
 

Hizmetlerimiz

KAPLAN ÇEVRE DANIŞMANLIK
Teklif Almak İçin Hemen Ara